SHOP BY APPOINTMENT ONLY

Wiel däin Rendezvous aus fir individuell an a Sécherheet bei eis akafen ze kommen!
Mir hunn 20 Minutten Zäit fir zesummen ze kucken wat's de sou brauchs. Maach der eng Akafslëscht déi's de mer dann entweder schécks oder hei gëss, sou dass ech der schnell alles zesummepaken kann.

old shop

SELECT YOUR APPOINTMENT FOR AN INDIVIDUAL AND SECURE SHOPPING AT VENGA.
WE'LL HAVE 20 MINUTES TO CHECK TOGETHER WHAT YOU NEED. MAKE A LIST, WHICH YOU SEND ME OR GIVE ME ONCE YOU'RE HERE, WITH THE PRODUCTS YOU WANT, SO THAT I CAN QUICKLY PUT YOUR ORDER TOGETHER.

* Required fields