ADRESS :

59, Grand-Rue 

3394  Roeser (Luxembourg)

 

 

LU

 

 

 

Virstellung

 

 

Waat as Venga?

Venga as en cooperativen veganen Shop, deen en groussen Choix u vegane Produite ubidd, vun deenen een dei meescht a kengem anere Biobuttik oder traditionnelle Buttik hei zu Letzebuerg oder an der Groussregioun fennt. Venga verkeeft an enger éischter Etapp kee Geméis oder Uebst, fir keen finanzielle Verloscht duerch onverkaaften an verduerwene Wueren ze maachen.

 

Firwat en veganen Shop?

Ganz einfach, well et vill Grënn ginn, fir sech vegan ze ernähren: Géint d’Leed vun den Déieren. Géint d’Bëtz vum Waasser. Géint de Welthonger. Géint d’Ofholzen vum Reebësch. Aus Matgefill. Fir d’Natur ze schützen. Fir senger Gesondheet eppes Gudds ze doen. D’Demande no vegane Produite gëtt ëmmer méi grouss. Eist Zil as et Alternativen zu déierleche Produiten unzebidden an de Veganer d’Méiglechkeet ze ginn, fir hir Akeef zu Lëtzebuerg ze maachen an net alles mussen um Internet ze bestellen oder Kilometere wäit fueren ze mussen.

 

Firwat eng Cooperativ?

D'Ziel vun enger Cooperative as dass den Projet op laang dauer bestoen bleiwt, an net Profit rauszeschloen. En plus kënnen d'Leit sech selwer mat abréngen andeems se Undeeler un der Cooperative kafen an doduerch Cooperateur gin. An well een Cooperateur eng Stëmm huet, egal weivil Parten een huet, gëtt et och keng Diskriminatioun, wann et ëm d’Matsproocherecht geet, egal ob een méi oder manner Undeeler kaf huet. Duerch den Verkaaf vun den Parten kann sech den Projet och selwer finanzeieren, an as net op en Prêt vun enger Bank ugewisen. Soueen Prêt kascht emmer deier, an et as emmer onbewosst vun wou dei Souen wirklech hierkommen.

 

 

 FORMULAIRE FIER COOPERATEUR ZE GIN

Dei Buchstawen vum Bild hei antippen (Anti-Spam)

 

 


Weider interessant Informatiounen:

D'Statute vun VENGA liesen

Contact


 

FR

PRÉSENTATION

 

VENGA ?
Venga est un magasin coopératif de produits végétaliens qui propose une grande panoplie de produits végétaliens, dont la plupart ne sont pas vendus dans les magasins biologiques ou conventionnels luxembourgeois ou dans la grande région. Venga ne vend, dans un premier temps, pas de fruits et légumes frais, ceci afin d'éviter les pertes liées à des invendus.

 

Pourquoi une épicerie végétalienne ?
Parce qu'il existe une multitude de raisons de se nourrir de manière végétalienne (contre la souffrance des animaux, contre la gaspillage d'eau, contre la faim dans le monde, contre la destruction de la forêt amazonienne, par compassion, pour protéger la vie sauvage, pour la santé individuelle,…). Aussi, parce que la demande en produits végétaliens ne cesse d'augmenter. Le but serait de proposer des alternatives aux produits issus de l'exploitation animale, et ainsi d'être une des possibilités que les gens ont pour vivre de manière végétalienne, sans avoir besoin de passer une commande sur internet, ni devoir parcourir des dizaines de kilomètres.

 

Pourquoi une coopérative ?
Le but de la coopérative est la pérénité du projet, et non l'enrichissement personnel. C'est la forme d'entreprise qui nous paraît la plus juste,étant donné qu'elle permet de mettre tous les acteurs de l'entreprise sur un pied d'égalité. De plus, elle permet aux personnes sympatisantes de s'impliquer dans le projet, en achetant des parts coopératives, et grâce au principe « un coopérateur = une voix », il n'y a pas de discrimination par rapport aux nombre de parts détenues. La vente de parts coopératives permet aussi à la coopérative de se capitaliser sans avoir recours à des prêts bancaires onéreux et où on ne sait jamais vraiment d'où provient l'argent.

 

 

FORMULAIRE POUR DEVENIR COOPÉRATEUR

Copie les lettres et les chiffres que tu vois au-dessus

 

 


D'autres informations intéressantes :

Lire les statuts de VENGA

Contact


 

 

EN

PRESENTATION

What is VENGA ?
VENGA is a vegan cooperative food store that offers a wide variety of vegan products, most of which are not sold in Luxembourg organic or conventional stores or in the greater region. At first, Venga does not sell fresh fruit and vegetables, in order to avoid losses from unsold products.

Why a vegan shop?
Because there are many reasons to eat vegan (against animal suffering, against the waste of water, against hunger in the world, against the destruction of the Amazon forest, out of compassion, to protect the wildlife, for individual health, ...). Also, the demand for vegan products is constantly increasing. The aim would be to offer alternatives to products from animal exploitation, and thus be one of the possibilities that people have to live vegan, without having to place an order online, or have to travel dozens of kilometers.

Why a cooperative?
Because the purpose of the cooperative is the sustainability of the project, not personal enrichment. Also, because it is the form of business that seems the fairest, since it allows to all company stakeholders to be on an equal footing. In addition, it allows people to engage through purchasing cooperative shares, and thanks to « one cooperator = one voice » there is no discrimination in relation to number of shares held. The sale of cooperative shares also allows the cooperative to capitalize itself without needing costly bank loans, where you never really know where the money comes from.

 

 

APPLICATION FORM

Die Buchstaben hier drunter kopieren (Anti-Spam)

 

 


Further interesting Informations :

Read the Statutes of VENGA

Contact


 

 

DE

 

VORSTELLUNG

 

Was ist VENGA?
Venga ist ein veganes kooperatives Lebensmittelgeschäft, das eine Vielzahl an veganen Produkten anbietet, von denen die meisten weder in Bioläden noch in herkömmlichen Geschäften in Luxemburg oder in der Großregion verkauft werden. Anfänglich verkauft Venga kein frisches Obst und Gemüse, um die Verluste aus nicht verkauften Artikeln zu vermeiden.

 

Warum vegane Produkte?
Es gibt viele Gründe, um sich vegan zu ernähren (gegen das Tierleid, gegen die Wasserverschwendung, gegen den Welthunger, gegen die Zerstörung des Amazonas-Regenwald, aus Mitleid, um die Tierwelt zu schützen, für die eigene Gesundheit, ...). Auch weil die Nachfrage an veganen Produkten ständig zunimmt. Ziel wäre es Alternativen zu bieten, und den Menschen die Möglichkeit zu geben vegan zu leben, ohne online bestellen oder Dutzende von Kilometern fahren zu müssen.

Wieso eine Kooperative?
Einfach weil diese Unternehmensform uns am gerechtesten erscheint, da es alle Beteiligten des Unternehmens gleichstellt. Darüber hinaus ermöglicht es Mitwirkenden durch den Anteilskauf, sich in der Kooperative zu engagieren, und dank dem Prinzip «ein Mitwirkender = eine Stimme» entsteht keine Diskriminierung im Bezug auf die Anzahl der gekauften Anteile.

 

 

MITGLIEDSCHAFTSANTRAG

Die Buchstaben hier drunter kopieren (Anti-Spam)

 

 


Weitere Informationen:

Die Statuten von VENGA (FR) lesen

Kontakt


 

Clostilbegyt for thanksgiving

Clostilbegyt for thanksgivingClomid (Clostilbegyt) 25mg/50mg/100mg - Top Offers

Special Prices Online - Buy Clostilbegyt (Clomid) Online from $20buy clostilbegyt today

clostilbegyt to purchase no prescription

money order clostilbegyt visa canada

money order cheapest clostilbegyt canada

purchase clostilbegyt nedir

buy clostilbegyt for migraine without consultation

clostilbegyt 50mg 270 pills $168.81

clostilbegyt store online

clostilbegyt 100mg 360 pills $259.50

Can i buy clostilbegyt over the counter in australia

Clostilbegyt pharmacie acheter avec

clostilbegyt 50mg 90 pills $84.89

clostilbegyt at walmart pharmacy

central pergotime

buy clostilbegyt 5mg online

buy clostilbegyt cure infertility online in australia

buy pergotime in jamaica

price of clomid in us

clostilbegyt 50mg 60 pills $62.20

clostilbegyt pack online in Hayward

cheap clostilbegyt that works

Generic spread clostilbegyt malaysia

how much does clomid for fertility cost with insurance

tab clostilbegyt brand name

Cvs brand of clostilbegyt medicine clostilbegyt

buy clostilbegyt online without prescription : clostilbegyt by visa

generic clostilbegyt pharmacy at home

cheap clomid pills online

brand and clomid

publix generic clostilbegyt

clostilbegyt 100mg 180 pills $140.64

can you buy clostilbegyt medicine anovulation at cvs

generic clostilbegyt 25mg kopen

We have everything what you need to forget about all health problems you might have!

clostilbegyt 50mg 90 pills $127.53

buy bulk clomifeno

clostilbegyt canada best price

clostilbegyt 100mg 180 pills $288.15

clostilbegyt 50mg 360 pills $218.96

buy clostilbegyt in bangkok

generic clostilbegyt 25 mg

clostilbegyt online bestellen ohne rezept

cheap clostilbegyt high

clostilbegyt 50mg 270 pills $351.42

best generic brand clostilbegyt treat ovarian stimulation

buy ardomon over counter

clostilbegyt 100mg 270 pills $415.76

clostilbegyt 25mg 120 pills $60.34

generic clostilbegyt price cvs

canada road clostilbegyt cheap

purchase clostilbegyt buy fedex : cheap clostilbegyt no script

clostilbegyt 50mg 30 pills $39.50

Please note that orders are shipped on business days only (Monday to Friday, with the exception of public holidays).

clostilbegyt 100mg 120 pills $101.02

Generics work as effectively and quick as the brand-name analoques, according to FDA requirements.

store clostilbegyt medication

clostilbegyt treat anovulation apteka online

clostilbegyt 100mg 90 pills $160.54

Buy clostilbegyt and clostilbegyt pill

clostilbegyt for ovulatory failure going generic

cost ardomon treat induce ovulation vs generic

can you clostilbegyt pills

von einer gruppe von forschern an der clostilbegyt forte kaufen

online pergotime overnight delivery

buy clostilbegyt cure induce ovulation vs

over the counter clostilbegyt for ovarian stimulation in canada

generic clostilbegyt us

generic clostilbegyt uk next day

cost of clostilbegyt 50mg for anovulation 100mg walmart

generic clomifeno reviews message board

clostilbegyt sulphate without a doctor prescription

clostilbegyt 50mg price dubai

generic clostilbegyt ecuador

clostilbegyt 50mg 180 pills $118.67

where can i buy omifin pills

clostilbegyt 100mg 360 pills $543.37

pergotime per pill cvs

The newest achievement in pharmacy! Enjoy the quality!

is it safe omifin treat ovarian stimulation

cost ardomon reviews

mylan generic clostilbegyt

store clostilbegyt side in Kalgoorlie

clostilbegyt 50mg 270 pills $221.06

clostilbegyt 50mg 30 pills $52.90

order clostilbegyt instrukcija

order clostilbegyt tabletas

clostilbegyt 25mg 360 pills $157.90

cheap genuine clostilbegyt uk

purchase clostilbegyt online australia

clostilbegyt tabs generic

clostilbegyt 50mg 180 pills $152.98

walmart brand clostilbegyt liquid

purchase clostilbegyt 40 mg

cost of clostilbegyt at cvs

clostilbegyt online order canada

buy clostilbegyt siren 40 mg online

Street price of clostilbegyt

purchase real clostilbegyt

where can i purchase clostilbegyt online

pergotime new york

clostilbegyt 25mg 60 pills $36.00

low clostilbegyt 100mg

clostilbegyt 100mg 30 pills $75.47

clostilbegyt safe site buy

clostilbegyt 100mg 60 pills $118.00

Sale: clostilbegyt online by fedex

buy clostilbegyt canada fast shipping

clostilbegyt 100mg 90 pills $81.21

clomid to use

pharmacy clostilbegyt treat fertility generic

is generic clostilbegyt the same

Does clostilbegyt come generic 04dqi

buy clostilbegyt using paypal account

clostilbegyt 25mg 180 pills $84.67

You will find that we can save you up to 50% or more on your local drug store prices.

clostilbegyt medicine hypertension online europe

mexico pharmacy clostilbegyt

buy clostilbegyt treat anovulation london

clostilbegyt 25mg 360 pills $157.68

clostilbegyt comprare farmacia generico

clostilbegyt online pharmacy reviews

buy clostilbegyt ointment secure

Overnight delivery of clostilbegyt with no prescrip

clostilbegyt generics pharmacy

clostilbegyt 100mg 270 pills $200.07

brand clostilbegyt rezeptfrei

clostilbegyt patch price us

clostilbegyt 50mg 120 pills $164.84

clostilbegyt suppository cost

clostilbegyt 50mg 120 pills $107.59

clostilbegyt 25mg 270 pills $121.18

clostilbegyt price comparison

generic clostilbegyt for sale cheap

clostilbegyt online kaufen osterreich

pergotime medicine infertility online new zealand

rite aid clostilbegyt in Malaga

choice ardomon

clostilbegyt 50mg 120 pills $85.23

buy clostilbegyt treat induce ovulation new york in Edinburgh

Although not all medical conditions require a physical examination, an online consultation will never fully replace a traditional one.

clomid does order matter

clostilbegyt is it legal

buy clostilbegyt use

generic clostilbegyt shipped overnight

clostilbegyt in canada with prescription

can i clostilbegyt city in Rouen

clostilbegyt cost and insurance questions

clostilbegyt au

clostilbegyt 50mg 60 pills $90.21

pergotime online forum

rx generic drugs clostilbegyt for fertility

clostilbegyt 5 mg

generic ardomon doses

buy clostilbegyt ds using paypal

Price for clostilbegyt fixed at cvs

clostilbegyt cure infertility canada toronto

order real clostilbegyt medicine ovulatory failure online

clostilbegyt dragees online bestellen

walmart pharmacy price for cabergoline, buy quinine in cvs, buy imigran bangkok
Website URL:

VENGA

 59, Grand-Rue 

3394  Roeser (Luxembourg)

+352 691 876 735

info@venga.lu

Facebook